Kısaltmalar

AAAG

Açık Akademik Analitik Girişimi

Open Academic Analytics Initiative OAAI

ABÖO

Ağa Bağlı Öğrenme Ortamları

Networked Learning Environments NLE

ABYNM

Avrupa Beceriler, Yeterlilikler, Nitelikler ve Meslekler

European Skills, Competencies, Qualifications and Occupations ESCO

ADÜ

Arizona Devlet Üniversitesi

Arizona State University ASU

AEHMY

Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Yasası

Family Education Rights and Privacy Act FERPA

AEK

Açık Eğitim Kaynakları

Open Educational Resources OER

AFA

Açımlayıcı Faktör Analizi

Exploratory Factor Analysis EFA

AFG

Ağ Farkındalığı Gereci

The Network Awareness Tool NAT

AİKAA

Alıcı İşletim Karakteristiği Altındaki Alan

Area Under the Receiver Operating Characteristics AUROC

AKA

Açık Keşif Alanı

Open Discovery Space ODS

AKD

Akıllı Kompozisyon Değerlendirici

Intelligent Essay Assessor IEA

AKÜS

Amerikan Kamu Üniversite Sistemi

American Public University System APUS

AKY

Açık Kurs Yazılımları

Open Courseware OCW

AMA

Ağ Metin Analizi

Network Text Analysis NTA

AMİÜV

Avrupa Mimari İçerikler Üst Verisi

Metadata for Architectural Contents in Europe MACE

AODİESÖ

Aktif Okuma Ve Düşünme İçin Etkileşimli Strateji Öğreticisi

Interactive Strategy Training for Active Reading and Thinking iSTART

AÖM

Açık Öğrenen Modelleme

Open Learner Modelling OLM

AÖS

Akıllı Öğretici Sistemler

Intelligent Tutoring Systems ITSs

Açık Üniversite

Open University OU

AYA

Ana Yol Analizi

Main Path Analysis MPA

AYS

Arama Yolu Sayısı

Search Path Count SPC

BAV

Bağlı Açık Veri

Linked Open Data LOD

BB

Bilgi Bileşeni

Knowledge Component KC

BBÖSÖ

Basit Bilgi Örgütü Sistem Öncülü

Simple Knowledge Organization System Primer SKOS

BBT

Bayesci Bilgi Takibi

Bayesian Knowledge Tracing BKT

BDDİA

Basit Doğal Dil İşleme Aracı

Simple Natural Language Processing Tool SiNLP

BDİÖ

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme

Computer-Supported Collaborative Learning CSCL

BDÜBG

Bilişsel, Duygusal, Üst Bilişsel ve Güdüleyici

Cognitive, Affective, Metacognitive and Motivational CAMM

BESZD

Batılı, Eğitimli, Sanayileşmiş, Zengin ve Demokratik

Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic WEIRD

BİE

Bilgisayar İnsan Etkileşimi

Computer–Human Interaction CHI

BİEÖİG

Bilgisayar İnsan Etkileşimi Özel İlgi Grubu

Special Interest Group on Computer–Human Interaction SIGCHI

BİMK

Bilgi İşlemsel Makineler Kuruluşu

Association for Computing Machinery ACM

bKAÇD

Bağlantıcı Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders

connectivist Massive Open Online Course cMOOC

BOÜV

Bağlamsal Otomatikleştirilmiş Üst Veri

Context Automated Metadata CAM

BPÖBDS

Bireysel Planlama ve Öğrenci Başarısı İçin Danışmanlık Sistemleri

Individual Planning and Advising for Student Success iPASS

BRGYP

Baker – Rodrigo Gözlem Yöntemi Protokolü

Baker–Rodrigo Observation Method Protocol BROMP

BTK

Birleşik Ticaret Komisyonu

Federal Trade Commission FTC

BV

Bağlı Veri

Linked Data LD

BYEGD

Bilgi Yoğunluklu Eğitim İçin Giyilebilir Deneyim

Wearable Experience for Knowledge Intensive Training WEKIT

CDÜ

Colorado Devlet Üniversitesi

Colorado State University CSU

ÇD

Çapraz Doğrulama

Cross Validation CV

ÇMKA

Çok Modlu Kayıt Aracı

Multimodal Recording Device MRD

ÇMÖA

Çok Modlu Öğrenme Analitiği

Multimodal Learning Analytics MLA

DAB

Denizcilik Araştırma Bürosu

Office for Naval Research ONR

DAÖO

Duyarlı Açık Öğrenme Ortamları

Responsive Open Learning Environments ROLE

DBLP

DBLP bir bilgisayar bilimi kaynakça sitesidir

The DBLP Computer Science Bibliography DBLP

DBT

Derin Bilgi Takibi

Deep Knowledge Tracing DKT

DDİ

Doğal Dil İşleme Süreci

Natural Language Processing NLP

DFA

Doğrulayıcı Faktör Analizi

Confirmatory Factor Analysis CFA

DİÖ

Gelişmiş Dağıtılmış Öğrenme Girişimi

Advanced Distributed Learning ADL

DKSS

Dilbilimsel Sorgulama ve Kelime Sayımı

Linguistic Inquiry and Word Count LIWC

DLTM

Doğrusal Lojistik Test Modeli

Linear Logistic Test Model LLTM

DÜAM

Devlet Üniversitesi Araştırma Merkezi

The Community College Research Center CCRC

EAA

Eğri Altındaki Alan

Area Under Curve AUC

EAA

Epistemik Ağ Analizi

Epistemic Network Analysis ENA

EAAM

EDUCAUSE Analiz ve Araştırma Merkezi

Educause Centre For Analysis and Research ECAR

EBE

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Institute for Educational Sciences IES

EEPCÖ

Esnek Eylemlilik Profili için Crick Öğrenme

Crick Learning for Resilient Agency Profile CLARA

EPD

Epistemoloji–Değerlendirme-Pedagoji

Epistemology–Assessment-Pedagogy EPA

EPDH

Entegre Planlama ve Danışmanlık Hizmetleri

Integrated Planning and Advising Services IPAS

EVM

Eğitsel Veri Madenciliği

Educational Data Mining EDM

EYZ

Eğitimde Yapay Zekâ

Artificial Intelligence in Education AIED

GBT

Genel Benzersiz Tanımlayıcı

Uniform Resource Identifier URI

GDT

Gizli Dirichlet Tahsisi

Latent Dirichlet Allocation LDA

gKAÇD

Genişletilmiş Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders

Extended Massive Open Online Course xMOOC

GTKM

Genelleştirilmiş Toplanır Karma Modelleri

Generalized Additive Mixed Models GAMMs

HSM

Hizip Süzme Metodu

The Clique Percolation Method CPM

İF

İşbirlikli Filtreleme

Collaborative Filtering CF

İÖTUK

İleri Öğrenme Teknolojileri Uluslararası Konferansı

International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT

İSA

İstatistiksel Söylem Analizi

Statistical Discourse Analysis SDA

İUAK-ETE

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi Eğitim Teknolojileri Enstitüsü

Institute for educational technology of the Italian National Research Council CNR–ITD

İVYS

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi

Relational Database Management System RDBMS

KAÇD

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler

Massive Open Online Course MOOC

KDDT

Kanıta Dayalı Değerlendirme Tasarımı

Evidence-Centered Assessment ECD

KHY

Kazanım Haritalama Yaklaşımı

Rapid Outcomes Mapping Approach ROMA

KİK

Kurumsal İnceleme Kurulları

Institutional Review Boards IRBs

KİÜDS

Koşullar, İşlemler, Ürünler, Değerlendirmeler, Standartlar

Conditions, Operations, Products, Evaluations, Standards COPES

KKE

Kuvvet Kavramı Envanteri

Force Concept Inventory FCI

KKP

Kurumsal Kaynak Planlama

Enterprise Resource Planning ERP

KMT

Kullanıcı Merkezli Tasarım

User-Centered Design UCD

KOBİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Small to Medium Enterprises SMEs

KOKH

Kök Ortalama Kare Hatası

Root Mean Square Error RMSE

KÖÇK

Küçük Özel Çevrimiçi Kurslar

Small Private Online Courses SPOCs

KÖS

Kişiselleştirilmiş Öğretim Sistemi

Personalized System of Instruction PSI

KT

Kullanıcı Tabanlı

User Based UB

KTÇ

Kaynak Tanım Çerçevesi

Resource Description Framework RDF

KÜSBM

Karma Üyelikli Stokastik Blok Modelleri

Mixed Membership Stochastic Blockmodels MMSB

KY

Kendin Yap

Do It-Yourself DIY

MBT

Mekanik Bilgi Testi

Mechanics Baseline Test MBT

MDA

Medya Derkenar Aracı

Media Annotation Tool MAT

MGKÜ

Maryland Global Kampüsü Üniversitesi

University of Maryland University College UMUC

MHO

Mutlak Hatalar Ortalaması

Mean Absolute Error MAE

mKAÇD

Melez Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders

Hybrid Massive Open Online Course Hybrid MOOC

MKE

Madde Karakteristik Eğrisi

Item Characteristic Curve ICC

MKY

Maruz Kalma Yaşı

Age of Exposure AoE

MÖA

Mesleki Öğrenme Analitiği

Professional Learning Analytics PLA

MTK

Madde Tepki Kuramı

Item Response Theory IRT

MUOAA

Metin Uyumunun Otomatik Analizi Aracı

Tool for The Automatic Analysis of Text Cohesion TAACO

MUÜ

Minimal Uygulanabilir Ürün

Minimal Viable Product MVP

Nesnelerin İnterneti

Internet of Things IoT

OKP

Otomatik Kompozisyon Puanlaması

Automated Essay Scoring AES

ÖA

Öğrenme Analitiği

Learning Analytics LA

ÖAB

Öğrenme Analitiği ve Bilgi

Learning Analytics Knowledge LAK

ÖAHA

Öğrenme Analitiği Hazırlık Aracı

Learning Analytics Readiness Instrument LARI

ÖAYE

Öğrenme Analitiği Yaz Enstitüsü

Learning Analytics Summer Institute LASI

ÖÇKBKY

Kaliforniya’nın Öğrenci Çevrimiçi Kişisel Bilgi Koruma Yasası

California’s Student Online Personal Information Protection Act SOPIPA

ÖFA

Öğrenme Faktörleri Analizi

Learning Factors Analysis LFA

ÖNÜV

Öğrenme Nesnesi Üst Verisi

Learning Object Metadata LOM

ÖÖBYM

Öğrenme ve Öğrenci Başarısında Yenilik Merkezi

Center for Innovation in Learning and Student Success CILSS

ÖPYF

Ölçeklenebilir Platformlar Yönetimi Forumu

Scalable Platforms Management Forum SPMF

ÖSA

Örtük Semantik Analiz

Latent Semantic Analysis LSA

ÖT

Öge Tabanlı

Item Based IB

ÖYÖ

Öz Yönetimli Öğrenme

Self-Regulated Learning SRL

ÖYS

Öğrenme Yönetim Sistemleri

Learning Management Systems LMSs

PKYİ

Planlama, Kaynak Bulma, Yürütme ve İletişim

Planning, Resourcing, Execution, And Communication PREC

PPUSA

Pedagojik Pratiği Uyarlayan Sosyal Ağlar

The Social Networks Adapting Pedagogical Practice SNAPP

QTI

Soru ve Test Birlikte Çalışabilirliği

Question & Test Interoperability QTI

SA

Söylem Analitikleri

Discourse Analytics DA

SAA

Sosyal Ağ Analizi

Social Network Analysis SNA

SCORM

Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeli

Shareable Content Object Reference Model SCORM

SKOAA

Sözcüksel Kapsamlılığın Otomatik Analiz Aracı

Tool for The Automatic Analysis of Lexical Sophistication TAALES

SMM

Saklı Markov Modelleme

Hidden Markov Modelling HMM

SÖA

Sosyal Öğrenme Analitikleri

Social Learning Analytics SLA

SPARQL

SPARQL Protokolü ve KTÇ Sorgu Dili

SPARQL Protocol and RDF Query Language SPARQL

ST

Sorgulama Topluluğu

Community of Inquiry CoI

SW

Semantic Web

Semantic Web SW

SWDF

Semantic Web Dog Food

Semantic Web Dog Food SWDF

t.y.

tarih yok

No-date n.d.

TavSis

Tavsiye Sistemleri

Recommender Systems RecSys

TBA

Temel Bileşenler Analizi

Principal Components Analysis PCA

TDA

Tekil Değer Ayrıştırması

Singular Value Decomposition SVD

TDÖ

Teknoloji Destekli Öğrenme

Technology Enhanced Learning TEL

TDÖAK

Avrupa Teknoloji Destekli Öğrenme Konferansı

European Conference on Technology Enhanced Learning ECTEL

TFM

Toplamsal Faktör Modeli

Additive Factors Models AFM

TKH

Teknoloji Kabulü için Hazırlık

Readiness for Technology Adoption RTA

TSA

Tekrarlayan Sinir Ağları

Recurrent Neural Network RNN

UBV

Ulusal Bilim Vakfı

National Science Foundation NSF

UEVMT

Uluslararası Eğitsel Veri Madenciliği Topluluğu

International Educational Data Mining Society Chair IEDMS

UHO

Uyarlanabilir Hiper Ortam

Adaptive Hypermedia AH

UKT

Uluslararası Kaynak Tanımlayıcılar

Internationalized Resource Identifiers IRIs

UKVH

Uzun Kısa Süreli Hafıza

Long Short–Term Memory LSTM

VİT

Varlık İsmi Tanımlama

Name Entity Recognition NER

xAPI

Deneyim Uygulama Programlama Arayüzü

Experience Application Programming Interface xAPI

YÇÇ

Yönlü Çevrimsiz Çizge

Directed Acyclic Graphs DAGs

YNDÖO

Yeni Nesil Dijital Öğrenme Ortamları

Next Generation Digital Learning Environment NGDLE

YÖK

Yüksek Öğretim Kurumları

Higher Education Institutions HEIs

YZ

Yapay Zekâ

Artificial Intelligence AI

YZGK

Yapay Zeka Gelişimi Kuruluşu

Association for the Advancement of Artificial Intelligence AAAI

ZFD

Zorluk Faktörleri Değerlendirmesi

Difficulty Factors Assessment DFA

 

License

Share This Book