Bölüm 26 Öğrenme Analitiğinin Dönüştürücü Gücünü Ortaya Çıkarmak

Linda L. Baer1, Donald M. Norris2

1Kıdemli Araştırmacı, Civitas Learning, ABD

2Stratejik Girişimler, A.Ş., Başkanı ABD

DOI: 10.18608/hla17.026

ÖZ

Öğrenme analitiği; öğrenme, çalışma ve yaşama biçimlerimizi değiştirme potansiyeline sahiptir. Öğrenme analitiğinin sahip olduğu potansiyele ulaşmak için, öğrenme analitiği net biçimde tanımlanmalı, kurumsal süreçlere ve uygulamalara dâhil edilmeli ve kurumsal öğrenci başarı stratejilerine eklenmelidir. Bu makale hem birbirine bağlı öğrenme analitiği kavramlarını hem de desteklediği kuruluşa ait uygulamaları açıklamaktadır. Öğrenme analitiği uygulamalarının günümüzde kurumsal sistemlere ve uygulamalara nasıl dâhil edildiğini açıklamaktayız. Dâhil etme süreçleri kurumsal kültürün boyutlarını, kurumsal kapasiteyi ve içeriği değiştirmeyi, öğrenci başarısı için stratejiler oluşturmayı ve değişim yönetimi planlarını uygulamayı içermektedir. Dahil etme işlemleri kurumlardaki öğrenci başarısının gelişimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu makalede bazı kurumsal başarı öyküleri ve öğretici başarısızlıklar yer almaktadır. Öğrenme analitiğinin dönüştürücü gücünü ortaya çıkarmak isteyen kurumlar için anahtar; liderlik, aktif strateji ve değişim yönetiminin kararlı bir birleşimidir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme dönüşümü, 21. yüzyıl becerileri, değişim yönetimi, yeterlilik geliştirme, istihdam becerileri, kestirimci öğrenme analitiği, kişiselleştirilmiş öğrenme

Bazı ilgili yükseköğretim üyeleri, öğrenme analitiğine dayalı uygulamaların geleneksel öğrenmeyi değiştirme potansiyeline sahip olduğunu savunmaktadırlar (Ali, Rajan ve Ratliff, 2016). Öğrenme analitiğine dayalı uygulamalar, istihdam için gerekli becerilere odaklanan yeterliliklerin geliştirilmesini de değiştirebilir (Weiss, 2014). Kestirimci öğrenme analitiği, kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrenme yönetim sistemleri, kariyer ve iş gücü bilgisi için etkili bağlantıların birleşimi, yaşama hazırlanmamızı ve yaşam biçimimizi önemli ölçüde şekillendirebilir. Öğrenme analitikleri bu çok yönlü dönüşümde bir kilit noktası olacaktır.

Yükseköğrenimde de öğrenme analitiği uygulamaları giderek artmaktadır. Bireysel yetkinlik, öğrenme analitiği deneyleri, yenilikler ve pilot projeler – “1.000 ışık noktası”na eşdeğer akademik yenilik – öğrenme analitiğinin uygulamadaki önemini göstermektedir (Sclater, Peasgood ve Mullan, 2016, s. 15). Öğretim elemanları öğrenme analitiği uygulamalarını geliştirmek ve bilgilerini meslektaşları ile paylaşmak hususundaki tecrübelerini geliştirmektedirler.

Bill ve Melinda Gates Vakfı gibi gruplar, bu tür çabaları ilerletmek için “yeni nesil” öğrenme projelerine aktif olarak sponsor olmuşlardır1. Başarılarını kanıtladıklarında, bu yenilikler tam anlamıyla kurumsal girişimlere dönüşmek için beslenmektedirler. Açık Akademik Analitik Girişimi (AAAG) gibi ortak çalışmalar, kursu başarıyla tamamlama olasılığı düşük olan bir öğrencinin kursun ilk 2-3 haftası içinde (%70-80 doğrulukla) bu sonucu tahmin edebileceği bir açık kaynaklı akademik erken uyarı sistemi geliştirmiş ve uygulamışlardır (Little vd., 2015). Er ya da geç, bu tür yenilikler yükseköğretim ve bilgi endüstrisine yayılacaktır.

Öğrenme analitiği uygulamaları yeni nesil akademik teknoloji altyapısını da şekillendirmektedir. Kelimenin tam anlamıyla, her kurumsal kaynak planlama (KKP) ve öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) satıcısı, analitiği ürün ve hizmetlerine katmaktadır (Baer ve Norris, 2015). UNIZIN gibi konsorsiyumlar (Hilton, 2014), pek de güçlü bir şekilde ilişkilendirilmemiş öğrenme uygulamalarını, öğrenme nesne depolarını, kişiselleştirilmiş öğrenme ve analitik yetenekleri bulut ortamında barındırabilecek yeni nesil dijital öğrenme ortamlarını (YNDÖO) geliştirmek için ortaya çıkmışlardır. Öğrenme analitiği, yeni nesil teknoloji altyapıları ve süreçlerinde önemli bir konudur.

Açıkçası, her bir yerde olan kestirimci öğrenme analitiğinin bileşenleri bir araya gelmektedir. Uygulayıcılar, bu ögelerin ne anlama geldiğini ve etkilerinin nasıl geliştirilebileceğini anlamak için çalışmaktadırlar. Öğrenme analitiğinin ortaya çıkması ile fakülte öğretim üyelerinin ve personelinin, kurumsal liderlerin, politika geliştiricilerin ve işverenlerin hepsi farklı fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Çeşitli paydaş gruplarından ve bireysel uygulayıcılardan oluşan kurumlarla yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki sorularla karşılaştık:

 • Üniversiteler ilgili derslerde ve alanlarda, çalışanları arasında ve diğer birimlerde uygulamak üzere uzmanlıklarını ve öğrenme analitiği uygulamalarını nasıl geliştirebilirler?

 • Öğrencilerin başarı girişimleriyle ilgilenen üniversiteler, dinamik müdahaleleri ve eylemleri desteklemek için öğrenme analitiklerini nasıl dâhil edebilirler?

 • Kurumsal liderler ve politika belirleyiciler, kendi kurumlarında ve farklı kurumlarda öğrenme analitiğinin dönüştürücü gücünü açığa çıkaran destekleyici politikaları, uygulamaları ve öğrenme / ders yönetimi araçlarını nasıl geliştirebilirler?

 • İşverenler ve politika belirleyiciler, akademik, ortak öğretim programı geliştirme, istihdam edilebilirlik ve mesleki öğeleri dâhil edecek şekilde öğrenci başarısını daha da güçlendirecek meslek ve işgücü bilgisiyle ilgili etkili bağlantıları nasıl sağlayabilirler?

Bu bölüm, bu fırsatları ve zorlukları aydınlatmaya yardımcı olacak ve bu farklı paydaşların her birinin öğrenme analitiği potansiyelinden nasıl faydalanabileceklerini anlamalarını sağlayacak kaynağı sunacaktır.

ÖĞRENME ANALİTİĞİNİN KURUMSAL SİSTEMLERE, UYGULAMALARA VE ÖĞRENCİ BAŞARISI STRATEJİLERİNE YERLEŞTİRİLMESİ

Kestirimci Öğrenme Analitiği Devrimi‘nde EAAM-Analitik Çalışma Grubu, Şekil 26.1’de gösterilen öğrenci başarısı sürecinin oldukça basitleştirilmiş bir modelini (Little vd., 2015) geliştirmiştir. Kestirimci öğrenme analitiğinin ve eylem / müdahalenin öğrenci öğrenme sürecinin ortasındaki merkezi konumunu gösterir. Analitikler, bilgilendirilmiş eylem / müdahale için çok önemlidir. Eylem olmadan, analitik yalnızca rapor verir ve analitik temelli bir yapı olmadan, müdahaleler içgüdü ve inanç tarafından kusurlu bir biçimde şekillendirilmiş eylemler olarak kalır. Öğrencilerin başarısını arttırmak, kestirimci öğrenme analitiği sürecinin tamamıyla kurum kültürü bağlamında eyleme geçirilmesine bağlıdır.

EAAM-Analitik Çalışma Grubu, “kestirimci öğrenme analitiği çözümlerini uygulamadan önce bir kurumun kurumsal kültürünün veri tarafından bilgilendirilmiş karar verme süreçlerini anlamasını ve değer vermesini sağlamalıdır. Eşit derecede önemli olan ise, örgütün kestirimci öğrenme analitiği araçlarını kullanmak için gerekli olan politikalar, prosedürler ve beceriler yönünden hazır olmaları ve harekete geçirilebilir zekâyı kullanımlarından uzaklaştırabilmeleridir ”(Little vd., 2015, s. 3).

Şekil 26.1. Kestirimci öğrenme analitiğinin öğrenci başarısı yolundaki konumu.

Örgüt Kültürünün Boyutlarını Değiştirme

Bu övgüye değer bir yönergedir. Her ne kadar öğrenci başarısı girişimleri dikkat ve itina ile başlatılsa da birçok kurumla edindiğimiz deneyimler, kurumsal kültürün hızlı bir şekilde veya birdenbire değişmediğini göstermektedir. Gerçekte öğrenci başarısı girişimleri; kurumsal kültür kimliğinin sürekli oluşumu, kurumsal kapasite ve özel öğrenci başarı projeleri ve eylemleri ile nitelenir. Bu tür girişimler, önemli kurumsal değişiklikler sonuçlanmadan önce, genellikle beş ila yedi yıl uygulama gerektirir (Norris ve Baer, ​​2013). Dahası, gereken değişimle ilgili boyutların anlaşılması zaman içinde farklılık gösterebilir; ayrıca, deneyim ve yansıtma yoluyla kurumsal ekipler, uygulamada öğrenci başarısına yönelik analitik özellikli müdahalelerle ilgili daha iyi bir kavrayış geliştirirler.

Tablo 26.1. 21. Yüzyılda Öğrenci Başarısı için Kurumsal Kültürün Değiştirilmesi

Kültür Boyutu

Geleneksel Kurumsal Kültür

Dönüşmüş Kurumsal Kültür

Karar Vermede Veri Kullanımı Raporlama Kültürü Kanıt Kültürü / Performansı Bilme Zorunluluğu
Yenilikçilik 1.000 Işık Noktası Ölçeklendirmek için Dikkate Alınan Başarılı Yenilikler
İş birliği Bireysel Yetkinlik Özerkliği Öğrenci Başarısı İş Uygulaması Topluluğundaki Herkesin Görevidir
Öğrenci Başarısının Kapsamı Akademik Başarı ve Gelişme Tam Olarak Entegre Edilmiş Başarı Değerlendirmesi: Akademik / Müfredat Başarı, Ortak Müfredat Geliştirme, İşe İlişkin Deneyimler, Kendin Yap Yeterlilik Geliştirme ve Diğer Unsurlar

Maryland Global Kampüsü Üniversitesinden Başkan Miyares’in de belirttiği gibi, “Bir kurumun dönüştürülmesinde analitiğin stratejik bir destekçi olarak güçlendirilmesinin ne kadar zorlu bir iş olduğu gerçeği çoğunlukla gündeme getirilmez. Bir kurumsal işletme genelinde finansal, eğitsel ve işlevsel sonuçları iyileştirmek için ‘sihirli bir düğme’ yoktur. Bunu yapmak, yüksek performans gösteren kolejlerin ve üniversitelerin analitikten yalnızca bir kerelik görüşler için değil, aynı zamanda kanıta dayalı karar verme ile yönlendirilen performans yönetimi ve iyileştirme için de yararlanmasına yardımcı olmak için bir teknoloji, yetenek ve zaman taahhüdünü gerektirir ” (Miyares ve Catalano, 2016).

Tablo 26.1 bu noktayı göstermektedir. Öğrenci başarısı için kestirimci öğrenme analitiğine dayalı müdahaleleri sağlayacak olan gerekli kültürel değişikliğin ilk boyutu karar alma aşamasında veri kullanımını gerektirir. Kurumlar, eyleme geçme zorunluluğu olmayan raporlama kültüründen, performansa dayalı kanıt kültürüne ve eylem taahhüdüne geçmek zorundadır. Bu boyut çoğu yeni öğrenci başarı ekipleri için aşikârdır. Ancak yeni yaklaşımların yerleşmesine ve yaygın bir uygulamaya dönüşmesine yönelik değişim zaman ve tecrübe gerektirir.

Kültürel değişiminin ikinci ve üçüncü boyutları -inovasyon ve iş birliği- da kritik bir öneme sahiptir. Yükseköğretim kurumlarının çoğu, inovasyonu bireysel yetkinliklere bırakarak ve 1.000 ışık noktasını kutlayarak küçük “I” harfi ile destekler . Başarıya dayanarak ve tepkilerde ve müdahalelerde tutarlılığı sağlayarak başarılı inovasyon ve müdahaleleri nasıl ölçeklendireceklerini öğrenmeleri gerekir (Norris ve Keehn, 2003). Geleneksel iş birliği kültürü, bireysel yenilik kültürünü pekiştiren bireysel yetkinlik özerkliğine dayanmaktadır. Öğrenci başarısını en iyi hale getirmek, sadece fakülteler arasında değil, akademik destek ve idari personel ile disiplinler arası bakış açıları da dâhil olmak üzere daha fazla iş birliğinin yapılmasını gerektirir. En başarılı öğrenci başarısı girişimleri olan kurumlar (EAAM, 2015), öğrencinin başarısı konusunda herkesi sorumlu tutar ve kurumdaki kişileri desteklemek ve aracı olmak için iletişim ağını önemli ölçüde artırır. Bu, öğrencinin başarısı ile ilgili aktif uygulama topluluklarının oluşturulmasını içerebilir.

Kültürel değişimin dördüncü boyutu, öğrenci başarısını içeren faaliyet alanını kapsar. Geleneksel olarak öğrenci başarısı akademik başarıya odaklanırken, 21. yüzyılın dönüştürülen perspektifinin öğrenci başarısı kapsamına bakış açısı, akademik / öğretim programı başarısı, ortak öğretim programı geliştirme, iş ile ilgili deneyimler ve kendin yapı (KY) yetkinlik inşası için entegre bir bakış açısı içerecek şekilde genişlemektedir. Bu dördüncü boyutun dönüşümü ilk üç boyuttan daha yavaş gelişmektedir ancak işgücü yetkinliği bilgisini paylaşan ve öğrenenin gösterdiği öğrenme ve yeterlilik kayıtlarının bir araya getirilmesini sağlayan yeni yöntemler ortaya çıktığında hızlanacaktır.

Örgütsel İçeriği / Kapasiteyi Değiştirme

Bu sadece kültürle ilgili olmayıp analitik ve öğrenci başarısı girişimleri için kurumsal kapasitenin tüm yönlerini kapsar. Tablo 26.2 kurumsal kapasitenin beş boyutunun örnek bir kurumda değerlendirilmesini göstermektedir. Öğrenci başarısını arttırmayı ve bunu kurumsal bir öncelik haline getirmeyi başaran kurumsal ekipler, mevcut kapasite geliştirme durumunu (aynı zamanda hazırlık / vade endeksi olarak da adlandırılır) ardından, beş yıllık bir süre ile, makul bir planlama döneminde öğrencinin başarısını arttırmak için gereken hedefleri belirlemeyi faydalı görmektedir. Tablo 26.2, mevcut kapasite puanını, beş yıl içinde hedeflenen puanı ve ikisi arasındaki zaman içinde kapatılması gereken “boşluğu” (“Hedef Puanı” sütunundaki mavi çubuklar) göstermektedir. Kurumsal liderlerin, öğrencilerin hedeflerini karşılayacak şekilde yerleştirecekleri öğrenci başarı kapasitesine yönelik esnek hedefleri belirlemeye odaklanmaları gerekir.

Tablo 26.2. Mevcut ve Hedeflenen, Kurumsal Bağlam / Analitik ve Öğrenci Başarısı için Kapasite

Örgütsel Bağlamın / Kapasitenin Boyutları

Geçerli Puan

Geçerli Puan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Liderlik

1. Üst yönetim, öğrencinin başarısını arttırmaya kararlıdır ve öngörücü öğrenme analitiklerini öğrenci başarısı için gerekli görmektedir

2. Analitik, engelleri ortadan kaldırabilen üst düzey bir desteğe sahip en iyi kaynaktır

3. Üst düzey liderlik kanıta dayalı karar vermeyi taahhüt eder ve sürekli olarak uygular

4. Analitik, BPÖBDS2 ve öğrenci başarısına uygun finansman ve yatırım yapılmıştır

Kültür / Davranış

1. Kurumumuzun kültürü karar vermede performansa dayalı kanıtları desteklemektedir

2. Kültürümüz “bilme zorunluluğu” nu kabul ediyor ve “eylem analitiği” uyguluyoruz

3. Öğrencilerin öğrenme ve başarı yeniliklerini değerlendiriyoruz ve başarılı yenilikleri ölçeklendiriyoruz

4. Öğrenci başarısı çalışmalarında iş birliğine vurgu yapıyoruz ve herkesi öğrenci başarısından sorumlu kılıyoruz

5. Öğrenci başarısını; müfredat,iş ve yetenek gelişimini içerecek şekilde tanımlıyoruz.

Teknoloji Altyapısı / Araçlar / Uygulamalar

1. Farklı verileri ham / dönüştürülmüş biçimde saklama / erişme kapasitesi

Depolama / erişim tahmini sonuçları

Öğrenme müdahalelerinin etkilerini dağıtın / ölçün

Çok sayıda tahmine dayalı analitik aracını entegre edin

2.düzenli büyük veri analizleri, simülasyonlar, görselleştirmeler ve süreçler için bilgi işlem gücü

3. Analitik çabanın öğrenilmesini sağlamak için uygulanan güvenlik protokolleri bir sorumluluk değildir

4. Veri yönetimi yeterli veri kalitesi sağlar

5. Veri kaynaklarını entegre edin ve birleştirin

6. Analitik odaklı müdahaleleri desteklemek için yeterli BPÖBDS Altyapısı

Politikalar, Süreçler ve Uygulamalar

1. Kurumsal politikalar ve veri yönetimi, federal, eyalet ve yerel yasaları yerine getirir

2. Öğrenci başarı süreçleri için iş akışları detaylı olarak yazılmıştır

3. Öğrenci başarısı için koalisyon ve disiplinler arası ekiplere rehberlik etmek

4. Öğrenci başarısı için bütünüyle karma planlama, kaynak bulma, yürütme ve iletişim (KKYİ3) (parçalanmayı ortadan kaldırır “noktaları birleştirir”)

Beceri ve Yetenek Geliştirme

1. Öğrenci başarısı yenilik / iş birliği becerileri

2. Özel ÖA Becerileri: Veri Bilimi: Veri analizi, yorumlama ve görselleştirme

Veri madenciliği için Programlama / Satıcı ürünü

Tahmini modeller / algoritmalar için gerekli olan Veri Okuryazarlığı

Araştırma uzmanlığı ve farklı verilerin anlaşılması

Müdahale süresi, sıklık, ton ve yapı

Gömülü kestirimci analitik için öğretim tasarımı

3. Öğrenci yaşam döngüsü süreçlerinin yeniden başlaması için gereken kapasite (uçtan uca) iyi geliştirilmiştir

Açıklama: 1. Başlangıç Seviyesinde; 2. Gelişmekte; 3. İşlevsel; 4. Oldukça İşlevsel; 5. Üst Seviyede

Kaynak: Norris / Baer çerçevesinden, EAAM Olgunluk Endeksi, EAAM-Analitik Çalışma Grubu ve Eğitim Olgunluk ve Yayılma Endekslerinden uyarlanmıştır (Dahlstrom, 2016).

Devlet Üniversitesi Araştırma Merkezi (DÜAM), teknolojinin benimsenmesine hazır olma durumunu (TKH) belirlemek için beş Entegre Planlama ve Danışmanlık Hizmeti (EPDH) katılımcısı inceledi. TKH çerçevesi “teknolojiye dayanan reformların özellikle son kullanıcı tarafından benimsenmesini ve değişikliğe uğramış uygulamaya sevk etmeyi sağlamak üzerine odaklanmıştır (Karp ve Fletcher, 2014, s. 13). Bunun gerçekleşmesi için, yüksek okulların yalnızca yeterli teknolojik kaynaklara sahip olmaları yetmez aynı zamanda kültürel hazırlık bileşenlerine de katılmaları gerekir. Çerçeve,özellikle, örgüt içinde her biri kendi kültürüne, normlarına ve teknolojiye karşı tutumlara sahip olan bireylerden oluşan gruplarda çeşitli mikro kültürlerin varlığını kabul eder (bk. Karp ve Fletcher, 2014).

Öğrenci Başarısı için Çalışma Stratejileri

Strateji, çevrede devam eden değişikliklere cevap vererek zaman içinde tutarlı davranışın sergilenmesi üzerine odaklanmıştır (Mintzberg, Ahlstrand ve Lampel, 1998). Öğrenme analitiklerinin dönüştürücü gücünü açığa çıkarmak için kurumlar öğrenci başarısını artıracak aktif stratejiler geliştirmeli ve uygulamalıdırlar. Bu stratejiler kapasiteyi ve öğrenci başarısını artıracak stratejik amaç üzerine konsantre olunmasında kullanılacak yöntemler haline gelir. Aktif stratejiler dört sonuca ulaşır: 1) yön belirlemek, 2) odaklanma çabası, 3) kurumu tanımlamak ve 4) tutarlılık sağlamak (Baer ve Norris, 2016a). Tablo 26.3 örnek bir kurum için tipik öğrenci başarı stratejilerini göstermektedir.

Tablo 26.3. Öğrenci Başarısı için Aktif Stratejiler Oluşturmak

Stratejiler

Tanım

Strateji # 1: Öğrenci Başarısı için Birleşik Veri, Bilgi ve Kestirimci Öğrenme Analitiği Geliştirin Strateji # 1 kurumun veri, bilgi ve analitik kapasitesini geliştirmeye odaklanmalıdır. Bu stratejinin altında yer alan bireysel amaçlar teknoloji altyapısına; politikalara, süreçlere ve uygulamalara ve Tablo 26.2’de belirtilen becerilere ve yetenek geliştirmeye odaklanmalıdır. Bu amaçlar beş yıllık planlama zaman çizelgesi için ölçütleri ve zorlayıcı hedefleri belirlemelidir.
Strateji # 2: Öğrenci Başarısı için Planlamayı, Kaynak Bulmayı, Yürütmeyi ve İletişimi (PKYİ) Bütünleştirin Pratik deneyimler, kurumların öğrenci başarısı girişimlerini kapsayan planlama, kaynak bulma, yürütme ve iletme (PKYİ) konusundaki bölünmüş süreç ve uygulamalardan etkilendiğini göstermiştir. Strateji #2 PKYİ faaliyetlerinin öğrenci başarısı optimizasyonunun yedi boyutu ile bir araya getirilmesi konusunda hedefini belirlemelidir: 1) akış şeklinin yönetilmesi; 2) engellerin ortadan kaldırılması, en iyi uygulamaların kopyalanması; 3) dinamik müdahalenin sağlanması, 4) BPÖBDS’nin güçlendirilmesi; 5) gelecek nesil öğrenme ve öğrenme analitiğinin kullanılması; 6) birleşik verilerin elde edilmesi ve 7) istihdam edilebilirliği ve kariyer başarısını içerecek şekilde öğrenci başarısına ilişkin tanımın genişletilmesi (Baer ve Norris, 2016b). Bu strateji, yedi boyuttaki uygulamayı geliştirmek için ölçütler oluşturmalı ve zorlayıcı hedefleri belirlemelidir.
Strateji # 3: Bireysel Planlama ve Öğrenci Başarısına Yönelik Danışmanlık Yapma (BPÖBDS) BPÖBDS, öğrenci başarısında beklenmeyen değişimlere neden olan etkenlerden biridir. Strateji # 3 kurumun mevcut BPÖBDS platformunu ve uygulamalarını geliştirmeye odaklanmalıdır. Hedefler, BPÖBDS’in diğer platformlarla ve analitiklerle ve kişiselleştirilmiş öğrenme gibi öğrenme müdahalelerinin yeni yaklaşımlarla bütünleştirilmesine odaklanmalıdır. Müdahalelerin sayısını, verimliliğini ve hedefini önemli ölçüde artırmak bir amaç ve ölçüt olmalıdır. EPDH ve BPÖBDS Hibe Alıcıları Hakkında Bilmeniz Gereken Yedi Şey ‘e bakınız.
Strateji # 4: Kişiselleştirilmiş Öğrenme ve Yeterlilik Yapısını Kurumsal Uygulamaya Entegre Edin Kişiselleştirilmiş öğrenme aynı zamanda beklenmeyen bir değişimi garanti etmektedir. Strateji # 4, gelecek nesil öğrenme yeniliklerini genişletmeye ve onları kurum genelinde ölçeklendirmeye odaklanmalıdır. Yetkinlik geliştirme tanıtımı, kurum için uzun vadede önemli bir fark yaratacaktır.
Strateji # 5: İstihdam edilebilirliği ve İş Gücü Verilerini Kurumsal Uygulamayla Bütünleştirin Strateji # 5 diğerlerinden daha uzun bir zaman dilimine sahiptir ancak önemli uzun vadeli etkilerinin olması muhtemeldir. Vakit kaybetmeden hem en başlamak kurumların rekabet avantajı yaratmasını sağlayacaktır.

Öğrenci Başarısı için Değişim Yönetimi Planı

Öğrenci başarısını en uygun şekle getirmek kurumsal liderlerin karşılaştığı en önemli değişim yönetimi zorluklarından biridir. Kurumlar öğrenci başarısı için kestirimci öğrenme analitiğini (ve diğerlerini) geliştirmek amacıyla devam edecek keşiflere başlamak zorundadırlar. Tablo 26.4, kurumların öğrenci başarısı girişimlerini zaman içinde kültürü, süreçleri ve uygulamaları dönüştürecek kurumsal stratejilere dönüştürmelerini sağlayan kapsamlı değişim yönetimi planını göstermektedir.

Tablo 26.4. Öğrenci Başarısı için Değişim Yönetimi Planı

Öğe

Örnek tanım

I. Öğrenci başarısı girişimlerinin kurumsal bağlamla uyumlaştırılması

İş birliği:Ne tür rehberlik koalisyonu ve kampüs ekipleri gereklidir? Kurum, öğrencinin başarısını denetlemek için yol gösterici bir koalisyon oluşturur. Bu öğrenci başarısı için bütünleşik planlama aracılığıyla geliştirilen disiplinler arası bir ekiptir. Yol gösterici koalisyon, öğrenci başarı stratejisinin yürütülmesinde görevli / refakatçi olarak görev yapacak.
Kültür :Kurum kültürüne nasıl uyum sağlayabilir ve zaman içinde kasıtlı olarak nasıl değiştirebilirsiniz? Kurum, kendi kurumsal kültürünü öğrencinin başarısını desteklemek amacıyla veri, bilgi ve analitiği kullanarak değerlendirir. Ayrıca, tüm personel ve öğretim kadrosu öğrencilerin başarı çabalarına dâhil etmek için mevcut kapasiteyi ve kültürü de değerlendirir. Öğrenci başarısını oluşturmak için raporlama kültüründen kanıta dayalı karar verme kültürüne ve daha kararlı müdahalelerin uygulanmasına yönelik amaçlarını ifade ederler.
Liderlik: Her seviyedeki liderlik, öğrencinin başarısını en iyi hale getirmede hangi rolü oynar? Kurumun değerlendirmeleri, öğrenci başarı çabalarını, enerjinin harekete geçmesini ve bağlılığın oluşturulması için yönetici liderliğinin çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu öğrenci başarısı gelişimini ilgilendiren aşamaların tümünde geçerlidir. Çok fonksiyonel bir öğrenci başarısı elde etmek için kurumun her düzeyinde liderlik ve yetenek geliştirilmelidir.

II. Yeni öğrenci başarısı girişimlerini mevcut öğrenci başarısı çabalarına ve veri sistemlerine / analitiklerine bağlamak

Entegrasyon:Tüm öğrenci başarısı girişimlerini birbirine bağlayan ‘noktaları birleştirebiliriz’? Kurum öğrenci başarısı için, kendi içindeki öğrenci başarısı süreçlerindeki ölçüsüz dağılmanın üstesinden gelmek amacıyla bütünleşik stratejik planlamaya katılır. Yol gösterici koalisyon, bu süreçten ortaya çıkan rubrikleri (değerlendirme listelerini), stratejileri ve keşif haritalarını kullanarak kaynakların entegrasyonunu ve uyumunu, çalışmasını ve bağlantısını sağlayacaktır.
Veri ve Analitik Kaynakları: Hangi mevcut kaynaklara sahibiz ve hangi ilave kaynaklara ihtiyaç var? Özellikle öğrenci başarısı girişimlerine ve veriye, bilgiye ve analize yapılan yatırımın ilk boşluk analizi, bir performans açığını ve boşluğu doldurmaya yönelik eylemleri ortaya çıkarır. Öğrenci başarısını en iyi duruma getirmek ve izlemek ve zorlayıcı hedefleri belirlemek için analitikten güç aktarmak çok önemlidir.
Sorumluluk:Öğrenci başarısını en iyi duruma getirecek unsurlardan kim sorumludur? İlk değerlendirme, öğrencilerin başarısının en iyi duruma getirilmesinde gereken tüm yönlerine ilişkin sorumlulukların bir haritasını çıkarır. Bu haritalama daha sonra düzenlemeye, oluşuma ve yol gösterici koalisyonun işleyişine rehberlik eder.

III. Bakış açılarını ve uygulamalarını değiştirmek ve süreç ve uygulamada iyileştirme sağlamak için öğretim üyeleri, personel ve diğer paydaşları dâhil etmek

İletişim: Kilit paydaşlar kimlerdir ve ne tür bir iletişim planına ihtiyaç vardır? İlk bütünleşik planlama değerlendirmesi, öğrencilerin başarı etkinlikleri için paydaşların bir haritasını çıkarır. Bu haritalama, rehberlik koalisyonunun düzenini, oluşumunu ve işleyişini yönlendirmiştir.
Yetenek Geliştirme: Öğretim üyeleri ve personeli geliştirmek için ne tür yetenek gelişimi gerekir? Yetenek geliştirme ihtiyacı, yenilikçilik ve seferberlik stratejisi hazırlama atölyelerinde ortaya çıkar. Bunlar, beş stratejinin beceri geliştirme unsurlarını yönlendirir.
Başarı Kanıtı: Erken zaferleri nasıl elde ederiz ve katma değer ve yatırım getirisi nasıl gösterilir? “Kolay lokma” olarak isimlendirilen tamamıyla yenilik ve keşif stratejisi hazırlama atölyeleri tanımlanır. Bu ögeler daha sonra yol gösterici koalisyon tarafından düzenli olarak güncelleştirilip kullanılır.

Öğrenci başarısı için etkili değişim yönetimi müdahaleleri, kurumların öğrenme analitiği müdahalelerini kuruluşa dâhil etme oranındaki hızını artırabilir. Onlar liderliğin dikkatini her seviyede değişen kültürün ve iletişimin önemine odaklayabilirler.

ÖĞRETİCİ HATALAR VE BAŞARI HİKÂYELERİ

Öğrenme analitiğini kendi süreçlerine, uygulamalarına ve öğrenci başarı stratejilerine yerleştiren kurumları incelemekten neler öğrenilebilir? Bunun için İki mercek kullanalım: “öğretici hatalar” ve “başarı hikâyeleri.”

Öğretici Hatalar

Analitiğin kurumsal süreçlere ve kültüre yerleştirilmesinde ve iyileştirilmesinde öğretici bir hata neyi kapsar? Çoğu durumda, başarısızlık yerleşik öğrenme analitiklerinin bütün ve tam reddedilmesi anlamına gelmez. Bu durum daha ziyade agresif öğrenci başarısını etkili bir şekilde ilerleten yerleşik analitiğin uygulaması ve iyileştirilmesi için kurumsal hareketsizliğin üstesinden gelememesi anlamına gelir. Aşağıda verilen yaygın örnekleri ele alalım:

 • Birçok kurum analitik araçlar, uygulamalar ve çözümler alanında verimsiz kararlar alırlar. Bunun nedeni gerçekten teknolojiyi satın almaktan kim sorumluydu, daha sonra mevcut olmuş daha iyi çözümlere, aracın entegrasyonunu sistematik olarak kampüsün nasıl belirlemiş olduğuna ve teknolojileri lanse etmek ve sürdürmek için insanlara ve kaynaklara süregelen yatırıma bağlı olabilir. En başarılı kurumlardan bazıları bile verimsiz kararların üstesinden gelmek ve / veya mevcut olan daha iyi seçeneklere geçmek zorunda kalmıştır.

 • Temel olarak, pek çok kurum veri ve bilgi kuruluşlarına yeterince yatırım yapmamıştır. Verileri parçalanmış ve uyumlu olmayan diğer veri tabanlarıyla birleştirilmeleri mümkün olmayabilir; veriler kelimenin tam anlamıyla “göz önünde fark edilmez durumdadırlar.” Birleştirilmiş ve erişilebilir verilerin elde edilmesi, veri yönetimine sürekli dikkat edilmesini gerektirir ve öğrenci başarısını sağlamak için analitikten yararlanmak çok önemlidir.

 • Mükemmel analitik paketlerine yatırım yapmış kurumlar bile bu yeteneklerin kullanımını en iyi şekilde optimize eder. Personel ve üniversiteler, bu araçları risk altındaki davranışları belirlemek ve müdahaleleri başlatmak için nasıl kullanabilecekleri konusunda hazırlayamadıkları için, kurumlar bu araçların etkilerini daha iyi hale getiremezler. Araştırmalar, ÖYS kullanımını artırdıklarında öğretim üyelerinin daha iyi bir öğreten olabileceğine inandığını ve öğrencilerin öğrenmeyi geliştirebileceklerini belirtmektedir (Dahlstrom, Brooks ve Bichsel, 2014). Tüm ERP ÖYS ve analitik tedarikçileri bu sorunu bildirmekte ancak henüz uygulama aşamasında aşılması için yeterli yetenek gelişimi sağlanamamıştır.

 • Veri, bilgi ve analitikte gelişmeler sağlayan birçok kurum genellikle kurumdaki etkinliklerle farklı öğrenci başarılarına müdahale etmeyi birleştirecek “noktaları birleştirmeyi” başaramazlar. Öğrenci başarısı için planlama, kaynak bulma, yürütme ve iletişimi (PKYİ) bütünleştirememek, kurumsal çabaların daha iyi hale gelmemesine mahkûm edecektir.

Benzer eğitici başarısızlık deneyimlerinin örnekleri, ilerleyen ancak çoğu zaman geçici olarak, yerleşik öğrenme analitiğinin etkili bir şekilde konuşlandırıldığı yüksekokul ve üniversitelerde bulunabilir. Gömülü öğrenme analitiklerinden çok iyi yararlanan kurumlardan ne öğrenebiliriz?

Başarı Hikâyeleri: Kurumları Doğru Anlamak

Küçük bir kurum grubu, öğrenci başarısını arttırmak amacıyla analitikten yararlanmak için gereken vizyon ve liderliği göstermiştir. Ancak bu liderler bile asıl olması gerekenden uzaktır. Hepsi, öğrenci başarısı analitiği çabalarının, başarı standartlarının sürekli olarak yükselmekte olduğu 5-7 yıllık kampanyalar olduğunu bildirmektedir. Bu uzun sloganlar devam eden kampüs öğrenimi, esneklik ve neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığına dair araştırma gerektirir. Aşağıdaki başarı hikâyelerini göz önünde bulundurun.

Amerikan Kamu Üniversite Sistemi (AKUS), on yıldan fazla bir süredir yerleşik analitik kullanımında lider olan çevrimiçi, kâr amacı gütmeyen bir sağlayıcıdır. Analitik odaklı müdahaleler kültürlerinin bir parçasıdır ve öğrencilerin başarı yenilikleri tüm kurumu kapsar. Her hafta tüm öğrencilerin risk seviyelerini değerlendirirler, sıralarlar ve uygun önlemleri / müdahaleleri uygularlar (Rees, 2016).

Arizona Devlet Üniversitesi (ADÜ), analitik odaklı müdahaleleri yardımcı eğitim, danışmanlık, seviye planlama ve diğer öğrenci başarısı vektörleri alanında uzun yıllardır kullanan bir önder konumundadır. Başkanları, analitiğin stratejik kullanımı konusunda ulusal boyutta kabul edilen çok yetenekli bir kişidir. Öğrenen deneyimi üzerindeki olumlu etkisinin kanıtı olan, Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen Yeni Nesil Eğitim Kursu Yarışması’nın bir parçası olarak yürütülen, uyarlanabilir eğitim yazılımı pilotlarının peşinde koşmaktadırlar. Başarı için önemli olan, öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşimi ve iletişimi geliştiren veri ve gösterge panellerinin geliştirilmesidir (Johnson ve Thompson, 2016).

Maryland Global Kampüsü Üniversitesi (MGKÜ), hedeflenen öğrenen müdahalelerini yönlendirmek için kestirime dayalı analitik kullanma konusunda endüstri lideri bir yetenek geliştirmiştir. Kurumsal çaptaki çabaları, yetkin bir başkanlık liderliğine sahiptir. MGKÜ, uygun ve etkili öğrenci müdahalelerini tanımlamak için büyük verileri analiz etmekte bir endüstri lideridir ve Öğrenme ve Öğrenci Başarısında Yenilik Merkezi (ÖÖBYM), öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için bu çabalara araştırma desteği sağlamaktadır. Üniversite, ders seçmeden çalışma zamanından en iyi şekilde yararlanmaya kadar tüm öğrenci kaygılarına cevap verecek nitelikte bir öğrenme analitiği getirmektedir.4

Sinclair Topluluk Koleji (Sinclair Community College) veri, bilgi ve analitik konularına on yıldan fazla bir süredir yatırım yapmaktadır. Sinclair Topluluk Koleji, İş Zekâsı Yetkinlik Merkezi oluşturmak için üç birimin birleştirilmesiyle “gerçeğin tek ve birleştirilmiş bir versiyonunu” sağlayacak kapsamlı bir veri ambarını geliştirmek ve aktif veri yönetimini, veri entegrasyonunu ve veri kalitesini uygulayacak çalışmalarına başlamıştır. Bunlar, kurum içinde analitik odaklı müdahalede bulunarak öğrenci başarısında önemli bir etken olan ilk BPÖBDS sistemlerinden birini ve bunun detaylı olarak planlamasını desteklemiştir. (Moore, 2009).5

Colorado Devlet Üniversitesi (CDÜ) mezuniyet oranlarında önemli artışlar elde etmiş ve son on yılda azınlık başarı farklarını ortadan kaldırmıştır. Öğrenci başarısı stratejisi, önümüzdeki on yıl içinde çok daha büyük hedefleri gerektirmektedir. CDÜ, öğrenci başarısını tanınmış bir kurumsal strateji haline getirerek çalıştırmasını geliştirmiş ve bu ilke çerçevesinde örgütlemiştir. Öğrenci Başarısı ile ilgili bir Başkan Vekiline sahiptir ve aktif bir fakülte ağı, personel ve diğer kaynaklar öğretim, öğretim programı ve diğer öğrencilerin deneyimlerini geliştirmek için harekete geçmişlerdir. Öğrenci başarısı herkesin işi olarak kabul edilir. Veriler, bilgiler ve analitikler, üniversitenin gelişiminin temel unsurları olmuş ve yüksek düzeyde bütünleşmiş öğrenci başarı süreçlerine ve uygulamalarına dâhil edilmiştir (Lamborn ve Thayer, 2014).

En gelişmiş kurumlar bile tüm bu yapılanlara inanmamaktadırlar. Yeni araçlar ve uygulamalar, öğrenci başarısı analitiği ve uygulamaları için çıtayı yükseltmektedir. En iyisi henüz gerçekleşmemiştir.

SONUÇ

Şekil 26.2. Öğrenme analitiğinin dönüştürücü gücünü açığa çıkarmak.

Başarılı Öğrenme Analitiği Uygulayıcıları Olmayı Amaçlayan Bireysel Yetkinlikler

Öğrenme-analitiği tabanlı projeler sadece teknik yenilikler değildir; uyarlayıcı yeniliklerdir, tüm katılımcıların tasarım ve çıktıların birlikte oluşturulmasında aktif katılımını gerektirir (Heifetz, 2014). Başlı başına fakülteler, öğrenme analitiği araçlarının kullanılmasının, kurumların temel, geleneksel kültürlerinden bazılarına meydan okuduğunu anlamalıdır. İnovasyona ve ortak, performansa dayalı kanıtların yaygın kullanımına yeni, daha işbirlikli yaklaşımlar talep edeceklerdir. Bu tür beceriler akademik liderlik tarafından tanınır, değerlendirilir ve ödüllendirilir ise, öğrenme analitiğinde becerilerin geliştirilmesi, fakülte için oldukça stratejik bir hareket olabilir.

Öğrenme analitiği topluluklarının uygulamaları öğretim üyelerinin kendi akademik bölümlerinin haricindeki işbirliklerini de büyük bir olasılıkla ortaya çıkaracaktır. Bu aynı zamanda öğrenme ve kurs yönetim sistemlerinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını ve kullanılmasını gerektirecektir. EAAM’ın Yüksek Öğretimde Mevcut Öğrenme Yönetim Sistemleri Ekosistemi Raporu: Öğrenci, Fakülte ve Bilişim Teknolojileri Açısından yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar (Dahlstrom vd., 2014):

 • Öğretim üyeleri ve öğrenciler, ÖYS’ye öğretme ve öğrenme deneyimleri için bir geliştirme olarak değer verir ancak göreceli olarak azı sistemlerin tam kapasitesini kullanır.

 • Kullanıcı memnuniyeti, temel ÖYS özellikleri için en yüksek, iş birliği ve katılım özellikleri için en düşük değerdir.

 • Çalışmalar öğreticilerin daha etkili öğretenler olabileceklerini ve öğrencilerin ÖYS’yi daha yetenekli kullanan daha iyi öğrenciler olabileceğini göstermektedir.

 • Öğrenciler ve öğretim üyeleri ÖYS’nin gelişmiş özelliklere ve işlemsel işlevlere sahip olmasını isterler; kişiselleştirmek ve öğrenme çıktılarını geliştirmek için analitiği kullanırlar.

 

Ek olarak, fakülte yeni nesil dijital öğrenme ortamlarının ortaya çıkan özelliklerini anlamalıdır (Brown, Dehoney ve Millichap, 2015). Bu yeni, bulut tabanlı platformlar gevşek bir şekilde birleştirilecek ve analitik, farklı öğrenme modları, öğrenme nesneleri ve mobil öğrenme uygulamalarının daha iyi entegrasyonunu sağlayacak.

Öğrenci Başarısı Girişimlerine Katılan Kurumsal Fakülte ve Kadro

Büyük ölçekli öğrenci başarısı girişimleri bölümler arası ve görevler arası iş birliğine katılmaları için Üniversite öğretim üyeleri ve personellere yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu çabalar, öğrencilerin başarısını artırmak için yapılan müdahalelerin sayısını ve etkinliğini çarpıcı bir şekilde artıracaktır. Hangi müdahalelerin hangi öğrencilere faydalı olacağını anlamak önem arz etmektedir. Kurumlar, girişimlerden en çok fayda sağlayacak öğrencilere girişimleri hedeflediklerinde müdahalelerdeki yatırım getirisini genişletebilirler (Baer ve Norris, 2016b). Öğrenci başarı girişimlerini iyileştirmek için bir öğrenci başarı ekibi aracılığıyla bu konu üzerine odaklanmış girişimleri de dâhil eden çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşım birden fazla kurumsal oyuncuyu öğrenciler adına sunulacak hizmetlerde daha iyi katılım ve iş birliği yapmaları için bir araya getirir. Hizmet sağlayıcılar; kurumsal kaynakları daha iyi kullanabilirler, hizmetleri destekleyecek teknolojileri birlikte gözden geçirip seçebilirler ve neyin işe yaradığını sürekli değerlendirebilirler. 6

Öğrenme analitiği şunları anlamayı içerir: 1) öğrenmeyi ölçme araçlarını, 2) öğrenme yönetim sistemleri ve ders yönetim sistemleri gibi araçların kullanımını ve eğitimini, 3) riskli öğrenme davranışı tanımlanması durumunda mevcut olan müdahalelerin veya eylemlerin bir envanterini, 4) veri yönetimi tarafından desteklenen politikalar ve uygulamaları ve 5) becerilere ve yeterliliklere olan bağlantıları.

Öğrenme Analitiğinin Dönüştürücü Gücünü Açığa Çıkarmak isteyen Kurumsal Liderler ve Politika Yapıcılar

Kurumsal liderlik, kurumsal stratejileri geliştirmek ve sonuçta öğrenme analitiğinin gücünü ortaya çıkaracak öğrenci başarısını artırmak ve yönetim planlarını değiştirmek için sorumluluklarını aktif olarak yerine getirmelidir. Bu süreçte, kurumsal kültür ve bağlam aşamalı olarak değişecektir. Bu çabalar, potansiyellerini elde etmek için dinamik bir liderlik, aktif strateji ve değişim yönetimi kombinasyonunu gerektirecektir. Ayrıntılar, öğrenme analitiği konusundaki politika ve uygulama geliştirmede kritik öneme sahiptir. Veri gizliliği ve korunmasına ilişkin yorumları içeren kampüs içi konuşmalardan öğrenme analitiğinin benimsenmesinin ve yayılmasının engellenebileceği aşikardır. Kurumlar; 1) verilerin uygun şekilde toplanmasını ve kullanılmasını sağlamak, 2) verilerin kullanımıyla ilgili bireysel hakları korumak ve 3) kurum içindeki verilerin etik ve yasal kullanımını desteklemek için etik sorunların ekosistemiyle ve politika değişiklikleriyle baş etmek zorundadırlar. Bu amaçla, öğrenme analitiğinin kullanımına ilişkin amaç ve sınırlar iyi tanımlanmış ve görünür olmalıdır. Öğrencilerden, öğrenme analitiğinin uygulanmasında etkin özneler olarak değerlendirilmelidir (ör. bilgilendirilmiş rıza, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları ve müdahaleler). Slade, aşağıdaki alanlarda öğrenme analitiğinin kullanımıyla ilgili politika etrafındaki boşlukları belirler: 1) ahlaki amaç; 2) amaç ve sınırlar; 3) açık rıza; 4) veri toplama, analiz etme, erişme ve saklama; 5) etkin özne olarak öğrenciler ve 6) etiketleme ve tipleme (Slade, t.y.).

İşverenler ve Politika Yapıcılar Kariyer ve İş Gücü Bilgisine Etkili Bağlantılar Sunuyor

Öğrencilerin başarı çabalarını destekleyen bilgi tabanına yeterlilik, kariyer ve işgücü bilgisinin eklenmesi büyük bir atılım olacaktır. Böylece yeni yaklaşım ve uygulamalar teşvik edilecek ve kurumlarda son derece etkili BPÖBDS’nin ortaya çıkması desteklenecektir. Yeni yaklaşım ve uygulamaların gelişimi devam etmektedir. Bazı alanlar açıkça beceri ve yetkinliklerinin kanıtı olarak kullanılan sertifikaları almaya mecburdur. Alandaki gelişmeler şimdi gösterilen yeterliliklerle iş veya kariyer ihtiyaçlarının eşleştirilmesine olanak sağlar.

Basitçe söylemek gerekirse, öğrenme analitiği, hayat boyu öğrenme tarafından yönlendirilen ve sürdürülen yaşamlarımızın dönüşümünde etkili bir araç olacaktır. Bu analitikler kolejlerin, üniversitelerin ve diğer öğretim kurumları ile öğretim üyeleri7, personel, öğrenciler ve onları çalıştıran başkalarının bakış açılarının dönüşümünü kesinlikle etkileyeceklerdir.

KAYNAKÇA

Ali, N., Rajan, R., & Ratliff, G. (2016, March 7). How personalized learning unlocks student success. Educause Review. http://er.educause.edu/articles/2016/3/how-personalized-learning-unlocks-student-success

Baer, L., & Norris, D. M. (2015, October 23). What every leader needs to know about student success analytics: Civitas White Paper. https://www.civitaslearningspace.com/what-every-leader-needs-to-know-about-student-success-analytics/

Baer, L., & Norris, D. M. (2016a). A call to action for student success analytics: Optimizing student success should be institutional strategy #1. https://www.civitaslearningspace.com/StudentSuccess/2016/05/18/ call-action-student-success-analytics/

Baer, L., & Norris, D. M. (2016b). SCUP annual conference workshop: Optimizing student success should be institutional strategy #1. Society for College and University Planning (SCUP-51), 9–13 July 2016, Vancouver, BC, Canada.

Brown, M., Dehoney, J., & Millichap, N. (2015, June 22). What’s next for the LMS? Educause Review. http:// er.educause.edu/ero/article/whats-next-lms.

Craig, R., & Williams, A. (2015, August 17). Data, technology, and the great unbundling of higher education. Educause Review. http://er.educause.edu/articles/2015/8/data-technology-and-the-great-unbundling-of-higher-education

Dahlstrom, E. (2016, August 22). Moving the red queen forward: Maturing analytics capabilities in higher education. Educause Review. http://er.educause.edu/articles/2016/8/moving-the-red-queen-forward-maturing-analytics-capabilities-in-higher-education

Dahlstrom, E., Brooks, D. C., & Bichsel, J. (2014). The Current Ecosystem of Learning Management Systems in Higher Education: Student, Faculty, IT Perspectives. ECAR. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ ers1414.pdf

ECAR (2015, October 7). The predictive learning analytics revolution: Leveraging learning data for student success. ECAR Working Group Paper. https://library.educause.edu/~/media/files/library/2015/10/ewg1510- pdf.pdf

Heifetz, R. A. (2014, February 18). Adaptive and technical change. http://www.davidlose.net/2014/02/adaptive-and-technical-change/

Hilton, J. (2014, September 15). Enter UNIZIN. Educause Review. http://er.educause.edu/articles/2014/9/enter-unizin

Johnson, D., & Thompson, J. (2016, February 2). Adaptive Courseware at ASU. https://events.educause.edu/ eli/annual-meeting/2016

Karp, M. M., & Fletcher, J. (2014, May). Adopting new technologies for student success: A readiness framework. http://ccrc.tc.columbia.edu/publications/adopting-new-technologies-for-student-success.html

Lamborn, A., & Thayer, P. (2014, June 17). Colorado State University Student Success Initiatives: What’s Been Achieved; What’s Next. Enrollment and Access Division Retreat.

Little, R., Whitmer, J., Baron, J., Rocchio, R., Arnold, K., Bayer, I., Brooks, C., & Shehata, S. (2015, October 7). The predictive learning analytics revolution: Leveraging learning data for student success. ECAR Working Group Paper. https://library.educause.edu/resources/2015/10/the-predictive-learning-analytics-revolution-leveraging-learning-data-for-student-success

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management. New York: The Free Press.

Miyares, J., & Catalano, D. (2016, August 22). Institutional analytics is hard work: A five-year journey. Educause Review. http://er.educause.edu/articles/2016/8/institutional-analytics-is-hard-work-a-five-year-journey

Moore, K. (2009, November). Best practices in building analytics capacity. Action Analytics Symposium.

Norris, D., & Baer, L. (2013). A toolkit for building organizational capacity for analytics. Strategic Initiatives, Inc.

Norris, D., & Keehn, A. K. (2003, October 31). IT Planning: Cultivating innovation and value. Campus Technology. https://campustechnology.com/Articles/2003/10/IT-Planning-Cultivating-Innovation-and-Value.aspx

Rees, J. (2016, August 30). Adoption leads to outcomes at American Public University System. Civitas Learning Space. https://www.civitaslearningspace.com/adoption-leads-outcomes-american-public-university-system/

Sclater, N., Peasgood, A., & Mullan, J. (2016, April 19). Learning analytics in higher education: A review of UK and international practice. https://www.jisc.ac.uk/reports/learning-analytics-in-higher-education

Slade, S. (n.d.). Learning analytics: Ethical issues and policy changes. The Open University (PowerPoint presentation). https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/5_11_2_nano.pdf

Weiss, M. R. (2014, November 10). Got skills? Why online competency-based education is the disruptive innovation for higher education. Educause Review. http://er.educause.edu/articles/2014/11/ got-skills-why-online-competencybased-education-is-the-disruptive-innovation-for-higher-education

Yanosky, R., & Brooks, D. C. (2013, August 30). Integrated planning and advising services (IPAS) research. Educause. https://library.educause.edu/resources/2013/8/integrated-planning-and-advising-services-ipas-research


1 Yeni Nesil Öğrenme Zorluğu için bakın: http://www.educause.edu/focus-areas-and-initiatives/teaching-and-learning/next-generation-learning-challenges

2 Öğrenen başarısı için bireysel planlama ve danışmanlık sistemleri (BPÖBDS) öğrenen planlama araçlarını, kurumsal araçları ve öğrenci hizmetlerini birleştirir. BPÖBDS “öğrencilere ve yöneticilere, mezuniyete kadar derse devam etmelerini sağlayacak sürekli değerlendirme ve itmelerle ile bir dersi öğrenim belgesi veya dereceye doğru planlamak, yönlendirmek, bir rota çizmek için ihtiyaç duyacakları veri ve bilgileri verir. BPÖBDS öğrencilere öğrenim kimliği yolunda ilerlemelerine yardımcı olmak için danışmanlık, derece planlama, uyarılar ve müdahaleleri birleştirir. Bu araçlar bir öğrencinin okuldan atılma veya derste başarısız olup olmama riskini önceden belirlemek için ve derslerin seçimi konularında danışmanlara yardımcı olmak için öngörüsel analitikten yararlanır” (Yanosky ve Brooks, 2013). ÖYS ile birlikte kullanılan BPÖS, öğrencinin başarısı için kritik öneme sahip olan analitik müdahaleleri sağlamada kilit bir mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır.

3 Çevirenin notu: Planlama, Kaynak Bulma, Yürütme ve İletişim

4 Bk. Kestirimsel Analiz Öğrenen Müdahalelerine Yol Açar http://www.umuc.edu/innovatelearning/initiatives/analytics.cfm ve Öğrenci Başarısı için Kestirimsel Analitik: Öğrenci Başarısı için Veri Güdümlü Modellerin Geliştirilmesi http://www.umuc.edu/visitors/about/ipra/upload/developing–data–driven–predictive–models–of–student–successfinal.pdf

5 Akademik Planıma Bakın: https://www.sinclair.edu/services/basics/academic–advising/my–academic-plan–map/

6 İşbirliği Yoluyla Yükselmeye Bakın: Probasyon Üzerine Öğrenciler İçin Başarılı Müdahaleler: http://www.nacada.ksu.edu/Resources/Academic–Advising-Today/View–Articles/Elevation–through-Collaboration–Successful-Interventions–for-Students–on-Probation.aspx Girişimlerin nasıl ölçeklendirileceğiyle ilgili ipuçları, Devlet Üniversitelerinin Müdahalelerinin Ölçeklendirilmesi makalesinde bulunabilir: http://www.publicagenda.org/files/ CuttingEdge2.pdf

7 orj. faculty

License

Share This Book