13.5 Ekip hâlinde öğretmek

OEBPS/images/image0171.jpg

Şekil 13.5.1 Kalabalık bir sınıfı küçük gruplara ayırmak Görsel: (C) San Antonio Texas Üniversitesi

Sınıf mevcutlarını, tüm öğrencilerin dijital çağda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olunacak sayılara indirebilmenin kolay bir çözümü yok. Alex UsherGününüze Başlamak İçin Bir Düşünce adlı bloğunda öğretim elemanlarına öğretim yüklerini dağıtmanın farklı yollarını inceleyerek farklı boyutlarda sınıflar oluşturur. Ancak, öğretim yükü genellikle bölüm düzeyinde düzenlenir. Çoğu zaman, bireysel bir eğitmenin tahsis edildiği sınıfın büyüklüğü konusunda çok az seçeneği vardır.

Dersin tasarımı ne olursa olsun (yüz yüze, harmanlanmış veya çevrim içi), öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının çokluğu pedagojik olarak sınırları zorlamaktadır. Çok büyük sınıflarda eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikli çalışma gibi üst düzey becerileri öğretmek son derece zordur. Bununla birlikte harmanlanmış öğrenmenin kullanımını içeren, 1000 veya daha fazla öğrenciden oluşan bu büyük giriş derslerini yeniden tasarlamak için birkaç başarılı yaklaşım vardır. Örneğin bakınız:

 • Ulusal Akademik Dönüşüm Merkezi’nin dersleri yeniden tasarım süreci,
 • McMaster Üniversitesinde bir ilk yıl psikoloji dersi,
 • Dalhousie Üniversitesinde anatomi alanında çevrim içi bir geniş kayıt kursu

Aşağıdaki tasarım, çok büyük bir sınıfta üst düzey becerilerin geliştirilmesi için en azından bazı fırsatlar sunmaya çalışır:

 • kursu tasarlamak, geliştirmek ve sunmak için bir takım oluşturun; ekip, kıdemli bir profesör, dört teknik yardım görevlisi, ilk tasarıma yardımcı olmak için tahsis edilmiş bir öğretim tasarımcısı ve web / multimedya tasarımcısı içerecektir;
 • kıdemli profesör, dersin genel tasarımından sorumlu olan teknik yardım görevlilerini işe alan ve çalışmalarını denetleyen ve değerlendirme stratejisini / soruları ve değerlendirme listelerini, ekibin geri kalanıyla istişare ederek tasarlayan bir öğretim danışmanı olarak görev yapar;
 • hemen hemen tüm içerik ÖYS üzerinde tasarlanan ve yüklenen kısa videolar ve metin materyallerinin bir kombinasyonu ile çevrim içi olarak sağlanır; bu büyük ölçüde kurs başlamadan önce teknik yardım görevlileri tarafından desteklenen öğretim tasarımcısı ile çalışan kıdemli profesörün çalışmasıdır;
 • bilgisayar puanlayıcı ödevler, öğrencilerin anlama ve kavramalarını puanlamak ve otomatik geri bildirim / rehberlik sağlamak için kullanılır; her öğrenci için ayrı bir not sağlayan dönem sonu bilgisayar puanlayıcı ödev mevcuttur;
 • öğrenciler 33 kişilik gruplara ayrılır ve her bir teknik yardım görevlisi, sekiz öğrenci grubundan veya 250 öğrenciden sorumludur;
 • her teknik yardım görevlisi, sorumlu olduğu sekiz grubun her birindeki 33 öğrenci için günlük bağlantı görevi görür;
 • 33 kişilik her sınıf, bir dönem boyunca iki proje çalışan altı ila yedi öğrenciden oluşan beş alt gruba ayrılır; ilk proje değerlendirilmez, ancak kıdemli profesör tarafından belirlenen puanlama cetveli (rubrik) / değerlendirme tabloları kullanılarak akran değerlendirmesine tabi tutulur; ikinci proje, yine kıdemli profesör tarafından tasarlanan değerlendirme listeleri kullanılarak, teknik yardım görevlileri (görevli başına yaklaşık 40 ödev) tarafından değerlendirilir. Projeler, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirlikli çalışma gibi önceden belirlenmiş becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • altı veya yedi kişilik her gruptaki öğrenciler, uygunluklarına bağlı olarak çevrim içi tartışma forumları üzerinden veya yüz yüze çalışırlar. Tartışma forumları, teknik yardım görevlileri tarafından sıkı bir şekilde denetlenmemektedir, bunun başlıca amacı öğrencilerin konuyla ilgili olmalarını ve birbirlerine saygı duymalarını sağlamaktır; ciddi sorunlar ortaya çıkarsa, bunlar kıdemli profesöre yönlendirilir;
 • Teknik yardım görevlileri daha önce kararlaştırılmış olan değerlendirme cetvellerini göz önüne alarak grup ödevlerini puanlar ve kıdemli profesör eğitmenler arasındaki puanlamayı izler ve ayarlamasını yapar; her öğrenci için dönem sonu bilgisayar puanlamalı ödevlerden grup notları (% 50) bireysel notlarına (% 50) eklenir;
 • kıdemli profesör haftada bir saat, 33 öğrenciden oluşan farklı bir grupla haftada üç kez yüz yüze veya eş zamanlı olarak çevrim içi buluşur; bu, her öğrencinin dönem boyunca kıdemli profesörle en az bir saatlik kişisel etkileşim kurduğu anlamına gelir. Oturumların amacı, dersteki temel konuları tartışmak ve önceden belirlenmiş beceri gelişimine odaklanmaktır.

Ne kadar ayrıntılı tasarım yapılırsa yapılsın, bu büyük kursların çalışabileceği açık bir iş modeli olmalıdır, bu da temel olarak kurs için genel bir bütçe sağlar ki bu bütçe teknik yardım görevlilerinin maliyetini ve öğrenci sayılarını (daha fazla öğrenci, daha bütçeli para) içerir ancak kıdemli profesörün ekibi bu bütçe dâhilinde olabildiğince iyi oluşturmasına izin verir. Teknik yardım görevlileri öğretim sözleşmelerine ek olarak veya bu sözleşmelerin bir parçası olarak ödenek alacakları sorumluluklar, çevrim içi rehberlik, değerlendirme puanlaması hakkında bir brifing alacaklardır.

İdeal olarak bakıldığında, eğer mümkünse öğretimin bu kadar kalabalık sınıflarda olmaması gerekir. Bununla birlikte 30 veya daha fazla öğrencili tüm sınıflarda ekip hâlinde öğretim yapmak temel ilke olarak alınabilir.

Kaynakça

Sana, F. et al. (2011) A Case Study of the Introductory Psychology Blended Learning Model at McMaster University The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 2, No.1

Usher, A. (2019) Managing Class Size One Thought to Start Your Day, Higher Education Strategy Associates, September 18

Etkinlik 13.5 Bir ekip yaklaşımı tasarlayın

1. Sorumlu olduğunuz 1.600 kişilik bir sınıfınız olduğunu düşünün. İki teknik destek asistanı ve altı öğretim asistanı görevlendirecek bütçeniz var. Dersi nasıl tasarlardınız?

Bu etkinlik için geri bildirim bulunmamaktadır.

Lisans

 Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı için ikon

Aksi belirtilmedikçe, Dijital Çağda Öğretim 2. Baskı tarafından Açık Mektep bir Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.

Bu Kitabı Paylaş